ตัวชี้วัดย่อย : การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล/เชิงวิศวกรรม - ภาคเอกชน (SOE64)